Home/TNC – BM

Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT INI MENGAWAL PENGGUNAAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO YANG DISEDIAKAN OLEH BAYO PAY (M) SDN BHD (DI SINI DIRUJUK SEBAGAI “BPSB”). TERMA DAN SYARAT INI HENDAKLAH DIMAKLUMKAN KEPADA PELANGGAN PADA MASA PERMOHONAN, PENDAFTARAN DAN/ATAU PADA MASA PENGHANTARAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO. DENGAN MENGAKUI PENERIMAAN DAN/ATAU PENGGUNAAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO DALAM BENTUK DAN/ATAU CARA YANG DITENTUKAN OLEH BPSB, PELANGGAN MENERIMA TERMA DAN SYARAT INI DAN BERSETUJU UNTUK TERIKAT DENGAN PERJANJIAN INI. BPSB BERHAK UNTUK MENGUBAH SUAI TERMA DAN SYARAT INI PADA BILA-BILA MASA TANPA NOTIS TERLEBIH DAHULU KEPADA PELANGGAN. JIKA PELANGGAN TIDAK MEMAHAMI MANA-MANA TERMA DAN SYARAT, PELANGGAN BOLEH MENGHUBUNGI PERKHIDMATAN PELANGGAN BPSB UNTUK PENJELASAN.

 

1   DEFINISI

Akaun bermaksud akaun prabayar BPSB yang diberikan kepada Pelanggan yang dipautkan kepada Instrumen Pembayaran yang dipegang oleh Pelanggan di mana dana disimpan dan pembayaran untuk pembelian barangan dan perkhidmatan yang dilaksanakan melalui penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo oleh Pelanggan dan semua yuran dan/atau caj didebitkan.
Nombor Akaun Maya Affin Bank bermaksud nombor akaun maya yang dicipta oleh Affin Bank di mana ia terikat pada akaun perbankan BPSB yang dibuka dengan Affin Bank.
Pedagang Sah bermaksud mana-mana peruncitan atau orang lain, firma atau perbadanan yang menurut perjanjian pedagang, bersetuju untuk menerima atau menyebabkan cawangannya menerima Kad Prabayar CIDB Bayo apabila dipamerkan dengan betul.
Pindahan Dana Bank bermaksud ciri untuk memindahkan dana daripada Akaun ke Akaun Semasa atau Akaun Simpanan (CASA) milik Pelanggan sendiri bagi bank tempatan.
Pengebil bermaksud senarai perkhidmatan pengebilan yang disediakan dalam Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx kepada Pelanggan untuk pembayaran bil.
BPSB bermaksud Bayo Pay (M) Sdn Bhd(Nombor Pendaftaran: 1191346-P)
Laman Web BPSB bermaksud laman web ini terletak di URL: https://bayo.my
Hari Bekerja bermakna hari di mana BPSB dibuka untuk perniagaan.
Caj bermaksud semua bayaran, caj, komisen, kos, cukai dan perbelanjaan yang perlu dibayar oleh Pelanggan di bawah Terma dan Syarat kepada BPSB dari semasa ke semasa.
Kad Prabayar CIDB Bayo” dan “Instrumen Pembayaran bermaksud mod pembayaran dalam bentuk Kad Prabayar fizikal, Dompet Mudah Alih atau Kad Prabayar maya dalam talian yang dikeluarkan oleh BPSB dengan perkhidmatan BPSB dikawal oleh Terma dan Syarat ini.
Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx bermakna dompet mudah alih ialah satu cara untuk membawa maklumat Kad Prabayar CIDB Bayo dalam bentuk digital yang selamat pada peranti mudah alih anda.
Portal Web Construx bermaksud laman web yang berfungsi sebagai pintu masuk utama untuk Pengguna mendapatkan akses kepada maklumat mengenai Kad Prabayar CIDB Bayo.
Pelanggan bermaksud orang yang telah dikeluarkan dan didaftarkan kepadanya Kad Prabayar CIDB Bayo.
Dompet Mudah Alih bermaksud pilihan pembayaran yang dilakukan melalui peranti mudah alih di mana nilai wang dompet mudah alih dikekalkan pada sistem BPSB.
Pindahan Dana Dompet Mudah Alih bermakna ciri untuk memindahkan dana di antara Akaun.
“Rakan Kongsi” atau “Rakan Kongsi BPSB” bermakna rakan kongsi yang bekerjasama dengan BPSB untuk mendaftar Pelanggan BPSB dan mengedarkan Kad Prabayar CIDB Bayo.
PIN bermaksud Nombor Pengenalan Peribadi yang diberikan oleh BPSB kepada Pelanggan untuk kegunaan bersama Kad Prabayar CIDB Bayo.
Kad Prabayar bermaksud kad cip yang mematuhi EMV di mana nilai kewangan kad dikekalkan pada sistem BPSB.
Produk bermaksud apa-apa barang atau barang dagangan yang disediakan oleh Pedagang Sah.
Tambah Nilai bermaksud urus niaga menambah nilai kewangan kepada Akaun.
Perkhidmatan bermaksud sebarang perkhidmatan yang disediakan oleh BPSB untuk memudahkan pembayaran oleh Pelanggan, menggunakan mana-mana instrumen pembayaran BPSB sebagai cara pembayaran.
Nilai Tersimpan bermaksud jumlah yang tersedia dalam Akaun untuk Transaksi menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo.
Nilai Tersimpan Mata Wang bermaksud mata wang dalam Ringgit Malaysia (RM).
Transaksi bermaksud semua transaksi yang dilakukan melalui penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo.
Kad Prabayar Maya bermaksud pilihan pembayaran dalam talian yang diterima dalam talian melalui Portal Web Construx dan/atau Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx dan nilai kewangannya dikekalkan pada sistem BPSB.


2   PENDAFTARAN, KELAYAKAN DAN PENGELUARAN

2.1   Permohonan boleh dilakukan secara dalam talian (melalui Portal Web BPSB atau Aplikasi Mudah Alih BPSB) atau melalui rakan perniagaan BPSB.

2.2   Pelanggan yang mengemukakan permohonan secara dalam talian dan memohon Kad Prabayar perlu menunggu untuk BPSB menghantar Kad Prabayar CIDB Bayo ke alamat berdaftar Pelanggan.

2.3   Untuk mendaftar Kad Prabayar CIDB Bayo, Pelanggan mestilah berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun. Sesiapa yang berumur di bawah lapan belas (18) tahun masih boleh mendaftar tertakluk kepada kebenaran bertulis ibu bapa atau penjaga sah mereka untuk permohonan Kad Prabayar CIDB Bayo.

2.4   Untuk tujuan menjalankan perniagaan BPSB (termasuk perkhidmatan dalam talian yang berkaitan), BPSB boleh mengumpul dari Pelanggan dan menyimpan sebahagian atau semua data peribadi seperti, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut untuk membolehkan BPSB memberikan perkhidmatan kepada Pelanggan:

(a)   Nama seperti di dokumen pengenalan;

(b)   Jantina;

(c)   Butiran maklumat, termasuk alamat, nombor telefon and alamat e-mel;

(d)   Maklumat untuk pengesahan identiti, termasuk jenis dokumen pengenalan dan nombor pengenalan;

(e)   Umur dan tarikh lahir

(f)   Pekerjaan; dan/atau

(f)   Kewarganegaraan.

2.5   Pelanggan hendaklah memberikan maklumat peribadi yang benar, betul dan lengkap. BPSB tidak akan bertanggungjawab keatas implikasi yang mungkin timbul akibat dari kesilapan atau kesalahan maklumat dalam perincian permohonan Pelanggan.

2.6   Sekiranya BPSB mendapati bahawa Pelanggan telah membuat permohonan palsu atau menggunakan data palsu dalam permohonan Pelanggan untuk Kad Prabayar CIDB Bayo, BPSB berhak pada bila-bila masa untuk segera menyekat, membatal atau menghentikan permohonan Pelanggan atau Kad Prabayar CIDB Bayo Pelanggan (mengikut situasi) tanpa notis pemberitahuan kepada Pelanggan dan BPSB berhak untuk menyimpan baki dana dalam Akaun Pelanggan dan BPSB tidak akan bertanggungjawab atas kehilangan atau kerugian yang dialami oleh Pelanggan untuk perkara yang sama. BPSB selanjutnya berhak untuk mengambil tindakan terhadap Pelanggan sebagaimana yang dianggap perlu atau sebagaimana yang diperlukan di bawah kawalan undang-undang atau oleh pihak berkuasa yang berkaitan.

2.7   BPSB berhak untuk menidakkan dan menolak sebarang permohonan Kad Prabayar CIDB Bayo dan/atau menolak untuk mengeluarkan Kad Prabayar CIDB Bayo atas budi bicara tunggal dan mutlak BPSB tanpa memberikan apa jua alasan, dan keputusan BPSB adalah akhir dan muktamad.

2.8   Seorang Pelanggan dibenarkan memiliki beberapa Akaun yang terdiri daripada Kad Prabayar Construx, Dompet Mudah Alih Construx dan Akaun Prabayar Maya Construx. Pemilikan Akaun ini tidak boleh dipindah milik.


3   PENGGUNAAN KAD

3.1   Kad Prabayar CIDB Bayo adalah pada setiap masa hak milik kekal BPSB dan Pelanggan tidak akan memindahkan Kad Prabayar CIDB Bayo kepada orang lain tanpa persetujuan bertulis BPSB. BPSB juga boleh meletakkan Terma dan Syarat seperti yang dianggap sesuai oleh BPSB mengikut budi bicara mutlaknya.

3.2   Pelanggan hendaklah:

(a) menjaga dengan baik Kad Prabayar CIDB Bayo dan peranti mudah alih untuk mencegah kehilangan, kecurian, kerosakan dan/atau gangguan;

(b) segera memberitahu BPSB sekiranya berlaku kehilangan, kecurian, penggunaan tanpa izin dan/atau gangguan. Pelanggan adalah bertanggungjawab penuh keatas segala kerugian dan kerosakan yang dialami oleh BPSB dalam perkara tersebut;

(c) tidak menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo untuk aktiviti haram dan/atau menyalahi undang-undang atau membenarkan orang lain menggunakan Akaun untuk aktiviti haram dan/atau menyalahi undang-undang;

(d) tidak mengubah, menyongsang aturan atau menyalin, atau membenarkan orang lain melakukan perkara yang sama, kepada Kad Prabayar CIDB Bayo;

(e) menjaga keselamatan dan kawalan yang memadai terhadap mana-mana dan semua ID, kata laluan, PIN, atau kod-kod lain yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan BPSB;

(f) mematuhi semua keperluan, arahan, suruhan dan garis panduan penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo seperti yang disampaikan kepada Pelanggan dari semasa ke semasa;

(g) menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo di Pedagang Sah berdasarkan Nilai Tersimpan Akaun yang masih ada;

(h) bertanggungjawab ke atas semua caj yang diperolehi dari semua Transaksi, sama ada dibenarkan atau tidak, dilaksanakan dengan Kad Prabayar CIDB Bayo;

(i) memberitahu BPSB dengan segera secara bertulis mengenai sebarang perubahan dalam maklumat peribadi Pelanggan.

3.3   BPSB tidak akan bertanggungjawab untuk mengganti atau memberi ganti rugi kepada Pelanggan atas kehilangan, kecurian, kerosakan, perubahan, dan/atau Tambah Nilai yang tidak sah.

3.4   BPSB tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang tindakan, penolakan dan/atau pemadaman oleh mana-mana Pedagang Sah untuk menerima Kad Prabayar CIDB Bayo dan BPSB juga tidak akan bertanggungjawab keatas sebarang kecacatan atau kekurangan dalam mana-mana Perkhidmatan yang disediakan oleh Pedagang Sah.

3.5  BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya membatal, menggantung, menarik atau membataskan Perkhidmatan Kad Prabayar CIDB Bayo tanpa memberi notis terlebih dahulu dan/atau pampasan kepada Pelanggan apabila berlakunya salah satu daripada perkara berikut:

(a) penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo untuk sebarang tujuan penipuan, haram dan/atau termasuk menyalahi undang-undang tetapi tidak terhad kepada pelanggaran undang-undang, peraturan dan/atau garis panduan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (“FSA”) dan/atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (“AMLA”);

(b) sebarang kegagalan teknikal dalam rangkaian Perkhidmatan;

(c) pelanggaran apa-apa Terma dan Syarat yang terkandung di sini oleh Pelanggan;

(d) penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo yang tidak sah;

(e) sebarang tindakan atau peninggalan Pelanggan yang pada pendapat BPSB boleh menyebabkan kerosakan atau gangguan pada Perkhidmatan.

     Setelah pembatalan, penangguhan, penarikan atau pembatasan Kad Prabayar CIDB Bayo dibuat disebabkan oleh perkara-perkara di atas, BPSB akan menyimpan apa jua dan semua wang untuk tempoh masa yang tidak ditentukan sesuai dengan perundangan, peraturan dan/atau garis panduan. Pelanggan tidak berhak mendapatkan pengembalian wang atas Nilai Tersimpan Akaun dan menuntut pampasan atas kerugian yang terjadi.

3.6   BPSB mengikut budi bicara mutlaknya akan membatalkan, menghentikan atau menggantung Perkhidmatan atau Kad Prabayar CIDB Bayo dengan notis yang munasabah sebelum atau menurut sebarang aktiviti berkenaan dengan peningkatan, pengubahsuaian dan/atau penyelenggaraan Perkhidmatan atau Kad Prabayar CIDB Bayo.

3.7   Pelanggan mengakui bahawa Pedagang Sah akan sentiasa dipertanggungjawab dan bertanggungjawab terhadap semua barangan dan perkhidmatan-perkhidmatan yang dijual/disediakan kepada Pelanggan. Dengan menerima barangan dan perkhidmatan-perkhidmatan dari Pedagang Sah, Pelanggan bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat yang terpakai untuk barang dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh Pedagang Sah kepada Pelanggan.

3.8   Pelanggan mesti memastikan bahawa terdapat dana yang mencukupi dalam Akaun untuk membayar setiap Transaksi termasuk bayaran dan caj yang dikenakan untuk Transaksi (jika ada). Sekiranya baki Nilai Tersimpan tidak mencukupi, Transaksi akan ditolak.

3.9   Penahanan pra-kebenaran adalah proses di mana sistem BPSB secara automatik menahan jumlah pra-kebenaran dari Nilai Tersimpan. Ia mungkin berlaku untuk kiosk petrol, hotel, pelayaran dan sewaan kereta. Jumlah pra-kebenaran ini akan dilepaskan secara automatik dalam masa empat belas (14) hari, atau setelah BPSB menerima tuntutan jumlah sebenarnya dari bank pemeroleh.

3.10  Nilai Tersimpan maksimum dalam Akaun adalah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu (RM10,000.00) sahaja atau jumlah yang ditentukan oleh BPSB.


4   FI DAN CAJ

Pelanggan bersetuju untuk membayar dan memberi kebenaran kepada BPSB untuk mendebitkan Akaunnya dengan bayaran dan caj berikut:

(a)   Sebarang fi dan caj yang dikenakan untuk Kad dan Perkhidmatan Prabayar CIDB Bayo:

   i. butiran lengkap mengenai semua fi dan caj yang berkaitan dengan Kad dan Perkhidmatan Prabayar CIDB Bayo dipaparkan ke laman web BPSB;

   ii. bayaran atau caj boleh dilakukan perubahan dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak BPSB dan perubahan tersebut dipaparkan ke laman web BPSB;

(b)   fi guaman dan perbelanjaan lain yang ditanggung oleh BPSB dalam usaha pelaksanaan hak dan kelayakan BPSB di bawah Terma dan Syarat ini dan medapatkan kembali wang yang terhutang oleh Pelanggan kepada BPSB di bawah Akaun mereka;

(c)   sebarang fi dan caj yang berpatutan yang dikenakan oleh BPSB untuk perkhidmatan kepada Pelanggan.


5   TRANSAKSI LUAR NEGARA DAN CAJ ASING

5.1   Pelanggan boleh menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo dengan Pedagang Sah di luar Malaysia.

5.2   Sebarang Transaksi yang dilakukan selain dari dalam bentuk Nilai Mata Wang Tersimpan akan ditukar menjadi Nilai Mata Wang Tersimpan pada kadar pertukaran yang ditentukan oleh BPSB mengikut budi bicara mutlaknya. Penukaran bayaran yang akan ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa akan ditambah ke penukaran jumlah.

5.3   Pelanggan akan membenarkan BPSB untuk mengambil langkah sewajarnya bagi mematuhi Peraturan Pengawalan Pertukaran yang berkaitan yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia berkenaan dengan Transaksi luar negara.


6   PENGAKTIFAN KAD

6.1   Pelanggan mesti mengaktifkan Kad Prabayar CIDB Bayo terlebih dahulu sebelum menggunakannya atau menambah nilai wang ke Kad Prabayar CIDB Bayo. Pengaktifan boleh dilakukan melalui Portal Construx atau Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx.

6.2   Untuk mengaktifkan Kad Prabayar CIDB Bayo, Pelanggan mesti mendaftar sebagai pengguna Portal Web Construx dan/atau pengguna Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx. Setelah pendaftaran berjaya, pengguna boleh mengaktifkan kad dan membuat PIN.

6.3   Pelanggan dinasihatkan untuk menukar PIN secara berkala di Portal Web Construx atau Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx.


7   PENAMATAN KAD/AKAUN PRABAYAR CIDB BAYO

7.1   BPSB berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mentaksahkan, membatalkan dan/atau menghentikan Kad dan/atau Akaun Prabayar CIDB Bayo, atau untuk menggantung dan/atau menyekat penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo pada bila-bila masa, tanpa perlu memberi notis atau apa pun bentuk alasan kepada Pelanggan, dengan serta merta dari tarikh notis penamatan.

7.2   Pelanggan dengan ini bersetuju untuk melepaskan BPSB dari sebarang liabiliti dan ganti rugi dan memelihara BPSB dari bahaya terhadap sebarang tuntutan atau permintaan yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari penangguhan, penarikan atau penolakan untuk melakukan sebarang Transaksi pada Kad Prabayar CIDB Bayo termasuk sebarang kenyataan tuntutan untuk memfitnah atau kerugian.

7.3   Selepas penamatan Kad Prabayar dan/atau Akaun CIDB Bayo, semua wang yang terhutang kepada BPSB di bawah Kad Prabayar dan/atau Akaun CIDB Bayo akan segera dibayar.

7.4   Pelanggan boleh menamatkan atau membatalkan Akaun dengan memberi notis kepada BPSB. Setelah penamatan, semua wang tertunggak yang terhutang di bawah Akaun dan sebarang kekurangan dalam Nilai Tersimpan akan dianggap sebagai wang yang terhutang kepada BPSB oleh Pelanggan, dan akan segera dibayar. Sekiranya Pelanggan gagal menyelesaikan sepenuhnya, BPSB dapat terus mengambil tindakan yang dianggap perlu mengikut budi bicara mutlaknya untuk mendapatkan kembali wang yang terhutang.

7.5   Semua baki Nilai Tersimpan dalam Akaun BPSB akan dikembalikan kepada Pelanggan (ditolak sebarang bayaran dan caj yang dikenakan) dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh penamatan atau pembatalan Akaun. Pemulangan wang akan dibayar kepada Pelanggan dengan mengkreditkannya ke akaun Pelanggan yang disimpan di bank tempatan (hanya jika akaun bank diberikan).


8   KEHILANGAN ATAU KECURIAN INSTRUMEN PEMBAYARAN

8.1   Sekiranya Pelanggan kehilangan atau kecurian peranti mudah alih atau Kad Prabayar, Pelanggan perlu memberitahu BPSB dengan segera. Semua Kad Prabayar CIDB Bayo yang hilang atau dicuri hanya boleh dibatalkan oleh BPSB secara:

 (a) pemberitahuan lisan (telefon) oleh Pelanggan dengan pegawai BPSB yang diberi kuasa ("pemberitahuan lisan"); atau

 (b) pemberitahuan bertulis yang ditujukan kepada BPSB melalui surat dan dikirimkan dengan tangan/surat/faks ("pemberitahuan bertulis").

8.2   BPSB hanya dapat menyahaktifkan Kad Prabayar CIDB Bayo setelah menerima notis kehilangan atau kecurian. BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas kerugian, kerosakan dan Transaksi yang tidak sah di mana Pelanggan gagal memberitahu BPSB mengenai kerugian atau pencurian dengan betul.

8.3   Secara hemahnya, BPSB akan menasihatkan Pelanggan untuk segera membuat laporan polis bagi membuktikan tuntutan kehilangan atau kecurian Kad Prabayar CIDB Bayo oleh Pelanggan. BPSB boleh mengikut budi bicaranya meminta dari pelanggan untuk salinan laporan polis yang mengesahkan kejadian tersebut berdasarkan turutan kes. BPSB tidak akan bertanggungjawab ataupun dipertanggungjawabkan ke atas segala pertikaian atau kerugian yang ditanggung oleh Pelanggan berhubung dengan Transaksi akibat dari berlakunya penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo tanpa izin, sekiranya Pelanggan tidak dapat memberikan salinan laporan polis ketika diminta oleh BPSB.

8.4   Pelanggan akan dan tetap bertanggungjawab keatas semua Transaksi yang dilakukan dari penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo tanpa izin, dimana siasatan yang dibuat oleh kami atau polis menunjukkan bahawa anda adalah pihak dalam pemerolehan barangan atau perkhidmatan dari pedagang yang dibuat melalui penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo dengan penggunaan tanpa kebenaran. Pelanggan akan bertanggungjawab untuk Transaksi yang tidak dibenarkan tersebut sebelum BPSB menerima pemberitahuan bertulis mengenai kehilangan atau kecurian.

8.5   Apabila kehilangan atau kecurian Kad Prabayar CIDB Bayo Pelanggan atau setelah mengetahui terdapat orang yang tiada kebenaran telah memperoleh pengetahuan tentang PIN atau penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo yang tidak dibenarkan oleh Pelanggan, Pelanggan boleh meminta BPSB untuk mengeluarkan penggantian Kad Prabayar CIDB Bayo dan BPSB berhak mengikut budi bicara mutlaknya untuk menerima atau menolak permintaan tersebut tanpa perlu memberi sebarang alasan. BPSB tidak berkewajiban untuk mengeluarkan penggantian Kad Prabayar CIDB Bayo secara automatik berikutan kehilangan atau kecuriannya.


9   PERKHIDMATAN TAMBAH NILAI/NILAI TERSIMPAN MAKSIMUM/BAKI DEBIT

9.1   Nilai Tersimpan maksimum yang boleh ditambah oleh Pelanggan ke Akaun adalah Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja (RM10,000.00) atau apa-apa jumlah yang ditentukan oleh BPSB.

9.2   Tambah Nilai boleh dilakukan dengan cara berikut atau cara lain yang mana ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa:

 (a) Pelanggan memindahkan dana dari mana-mana Akaun lain yang dikendalikan dan dengan cara yang dibenarkan oleh BPSB.

 (b) Pelanggan mendebitkan dana dari CASA, dikendalikan dengan bank lain melalui FPX.

 (c) Pemindahan dana melalui FPX menggunakan system BPSB.

 (d) Pengkreditan dana melalui Nombor Akaun Maya Affin Bank Pelanggan

9.3   Semua Tambah Nilai yang dibuat tidak akan dikira sehingga semua dana yang relevan telah diterima dan diproses sebagai nilai baik oleh BPSB. Penambahan nilai wang ke Akaun mungkin ditangguhkan. Akibatnya, wang yang dipindahkan tidak akan tersedia untuk penggunaan Pelanggan dan BPSB tidak akan bertanggungjawab keatas kelewatan dalam memindahkan wang ke dalam Akaun.

9.4   Semua Tambah Nilai yang dibuat tidak akan dikira sehingga semua dana yang relevan telah diterima dan diproses sebagai nilai baik oleh BPSB. Penambahan nilai wang ke Akaun mungkin ditangguhkan. Akibatnya, wang yang dipindahkan tidak akan tersedia untuk penggunaan Pelanggan dan BPSB tidak akan bertanggungjawab keatas kelewatan dalam memindahkan wang ke dalam Akaun.

9.5   Pelanggan tidak boleh menambah nilai lebih daripada Nilai Tersimpan maksimum dan adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikannya. Jika jumlah tambah nilai melebihi Nilai Tersimpan maksimum Akaun, jumlah tambah nilai tersebut akan dikembalikan. BPSB tidak akan bertanggungjawab apabila penambahan nilai tidak berjaya.


10   NOMBOR AKAUN MAYA AFFIN BANK

10.1   Nombor Akaun Maya Affin Bank ialah saluran di mana Pelanggan boleh menambah nilai Akaun mereka yang diselenggara dengan BPSB melalui pindahan bank dalam talian atau luar talian.

10.2   Nombor Akaun Maya Affin Bank akan diberikan oleh BPSB kepada Pelanggan selepas Pelanggan telah mendaftar untuk Kad Prabayar CIDB Bayo dan telah diluluskan oleh BPSB. Pelanggan boleh melihat Nombor Akaun Maya Affin Bank mereka dalam Aplikasi Mudah Alih BPSB mereka.

10.3   Sebagai tambahan dan tanpa menjejaskan sebarang hak atau remedi yang mungkin ada pada BPSB (di sisi undang-undang atau sebaliknya), selagi BPSB bertindak dengan kejujuran dalam memberikan Nombor Akaun Maya Affin Bank, BPSB tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan berkenaan dengan mana-mana dan semua liabiliti, kerugian (termasuk kerugian tidak langsung dan berbangkit), ganti rugi, kos, caj dan perbelanjaan dalam apa jua bentuk atau bagaimanapun timbul, termasuk apa jua yuran guaman yang dialami oleh Pelanggan berhubung dengan Nombor Akaun Maya Affin Bank melainkan disebabkan oleh kecuaian kasar, kelalaian atau penipuan secara langsung BPSB.

10.3   Dana hendaklah disalurkan ke dalam Akaun Pelanggan mengikut selang masa yang dijadualkan dipaparan Laman Web BPSB. Ia adalah budi bicara mutlak BPSB untuk menentukan selang masa yang dijadualkan dan ia mungkin dikemas kini dari semasa ke semasa. BPSB tidak akan bertanggungjawab sekiranya terdapat sebarang kelewatan kepada pengeluaran dana atas apa jua sebab.


11   PINDAHAN DANA DOMPET MUDAH ALIH

11.1   Kedua-dua pengirim dan penerima pindahan dana mestilah mempunyai Akaun masing-masing.

11.2   Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan untuk setiap pemindahan dana, termasuk alamat e- mel atau nombor telefon serta nombor Akaun penerima dan jumlah yang akan dipindahkan.


12   PINDAHAN DANA BANK

12.1   Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan untuk setiap Pindahan Dana Bank, termasuk nama bank dan nombor akaun bank penerima serta jumlah yang akan dipindahkan.

12.2   Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa BPSB tidak mempunyai kewajipan untuk dan tidak perlu mengambil sebarang langkah untuk mengesahkan dan mendapatkan sebarang pengesahan lain daripada mana-mana pihak sama ada penerima tersebut adalah penerima yang dimaksudkan, dan BPSB tidak akan bertanggungjawab untuk memindahkan dana kepada nombor akaun bank penerima yang diberikan oleh Pelanggan walaupun penerima bukan penerima yang dimaksudkan.

12.3   Apabila Pemindahan Dana Bank telah disahkan dan ia berjaya, ia akan dianggap tidak boleh ditarik balik dan Pelanggan tidak akan dapat membatalkan, menghentikan atau melakukan sebarang perubahan pada transaksi tersebut.

12.4   BPSB tidak akan bertanggungjawab jika terdapat sebarang kelewatan kepada Pindahan Dana Bank atas apa jua sebab.


13   PERKHIDMATAN KIRIMAN DAN PERTUKARAN MATA WANG

13.1  Pelanggan boleh menghantar dana dalam Aplikasi Dompet Mudah Alih Construx kepada penerima yang menetap di luar Malaysia daripada syarikat kiriman wang berlesen oleh BPSB (“Syarikat Kiriman Wang”).

13.2  Kadar pertukaran akan ditentukan oleh BPSB dan/atau Syarikat Kiriman Wang.

13.3  13.3 Yuran kiriman wang akan dikenakan (pada kadar sedemikian yang akan ditentukan oleh BPSB dan/atau Syarikat Kiriman Wang dari semasa ke semasa) pada sebarang transaksi pengiriman wang dan akan dicaj kepada Pelanggan oleh BPSB dan/atau Syarikat Kiriman Wang.

13.4  Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan untuk setiap kiriman wang.

13.5  BPSB berhak untuk menolak sebarang transaksi pengiriman wang mengikut budi bicara mutlak BPSB tanpa memberikan sebarang sebab, dan keputusan BPSB adalah muktamad dan konklusif.

13.6  Sekiranya terdapat sebarang kelewatan dalam pemindahan dana atas apa jua sebab, Pelanggan tidak akan bertanggungjawab ke atas kelewatan tersebut.

13.7  Sekiranya berlaku transaksi pengiriman wang yang tidak berjaya, BPSB hendaklah memberitahu Pelanggan tentang perkara yang sama dan memulangkan amaun ke dalam Akaun tanpa sebarang faedah ditolak sebarang caj bank atau kerugian kadar pertukaran yang tidak menguntungkan yang ditanggung oleh BPSB dalam masa empat belas (14) hari bekerja dari tarikh berlakunya transaksi pengiriman wang yang tidak berjaya. BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian, kerosakan, kos, perbelanjaan, denda, penalti, tuntutan, atau tuntutan atau apa-apa jenis sekalipun yang mungkin dialami oleh Pelanggan akibat atau timbul daripada sebarang pemindahan yang tidak berjaya atau pemindahan tertunda.

13.8  Sebarang pertikaian yang ditimbulkan oleh Pelanggan untuk urus niaga kiriman wang akan dianggap mengikut Klausa 20 Terma dan Syarat ini.

13.9  Pelanggan adalah terikat dengan Terma dan Syarat yang ditetapkan oleh BPSB dan / atau Syarikat Kiriman Wang dan hendaklah memberi kuasa kepada BPSB dan/atau Syarikat Kiriman Wang untuk mengambil langkah sedemikian untuk mematuhi peraturan dan/atau garis panduan berkaitan yang dikeluarkan oleh badan kawal selia berkaitan.

13.10  Untuk mengelakkan kekeliruan, BPSB bukanlah merupakan sebuah syarikat kiriman wang berlesen. Semua Transaksi kiriman adalah dibawah kawal selia Syarikat Kiriman Wang dan tertakluk kepada terma dan syarat Syarikat Kiriman Wang.

13.11  Terma penggunaan ini adalah tertakluk kepada undang-undang Malaysia. Pelanggan bersetuju bahawa Mahkamah Malaysia mempunyai bidang kuasa ke atas semua perkara yang timbul daripada syarat penggunaan ini.


14   BAYARAN BIL

14.1  BPSB boleh pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa, tanpa notis awal dan mengikut budi bicara mutlaknya, menarik balik mana-mana Pengebil daripada senarainya atau meminda senarai Pengebilnya tanpa memberikan sebarang alasan dan Pelanggan bersetuju bahawa BPSB tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian atau kerosakan yang mungkin dialami olehPelanggan akibat daripada tindakan BPSB.

14.2  Perkhidmatan pembayaran bil hendaklah digunakan hanya untuk tujuan menjelaskan bil kepada Pengebil sebagaimana yang ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa. Pelanggan hendaklah mematuhi prosedur, keperluan dan terma setiap Pengebil berkenaan dengan menyelesaikan bil masing-masing.

14.3  Adalah menjadi tanggungjawab Pelanggan untuk memastikan ketepatan maklumat yang diberikan mengenai setiap pembayaran bil, termasuk penerima bil, nombor akaun bil dan jumlah transaksi.

14.4  Pelanggan bersetuju bahawa, dengan menjadualkan pembayaran, Pelanggan memberi kuasa kepada BPSB, Pengebil yang pembayarannya dijadualkan dan ejen masing-masing, untuk memulakan catatan debit ke dalam Akaun Pelanggan dalam jumlah yang diperlukan untuk membayar bil Pengebil, dan untuk memulakan sebarang masukan debit atau kredit ke Akaun Pelanggan yang diperlukan untuk membetulkan sebarang kesilapan dalam pembayaran. Kebenaran ini akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya sehingga BPSB menerima notis daripada Pelanggan mengenai penamatan kebenaran tersebut.

14.5  BPSB tidak akan bertanggungjawab untuk memastikan Pelanggan membuat pembayaran bil tepat pada masanya dan BPSB juga tidak akan bertanggungjawab untuk memantau pembayaran bil atau memberitahu mana-mana orang tentang kelewatan pembayaran untuk sebarang bil.

14.6  BPSB tidak bertanggungjawab untuk membantu menyelesaikan sebarang pertikaian yang Pelanggan mungkin ada dengan mana- mana Pengebil dan Pelanggan hendaklah menyelesaikan sebarang pertikaian secara terus dengan Pengebil yang berkenaan.

14.7  Pembayaran adalah terhad kepada Pengebil domestik (Malaysia) dan mesti dibuat dalam Ringgit Malaysia. Lain-lain had pembayaran melalui Perkhidmatan mungkin dimasukkan ke dalam Terma dan Syarat.


15   KEWAJIPAN PELANGGAN

Kewajipan-kewajipan Pelanggan termasuk: 

(a) menjaga Kad Prabayar CIDB Bayo dan peranti mudah alih dari mengelak dari kehilangan, kecurian, kerosakan dan gangguan;

(b) tidak menggunakan Produk dan Perkhidmatan BPSB untuk aktiviti haram atau membenarkan orang lain menggunakan Akaun untuk aktiviti haram;

(c) tidak mengubahsuai, menyongsang aturan atau menyalin, atau membenarkan orang lain melakukan perkara yang sama, kepada Kad Prabayar CIDB Bayo;

(d) tidak menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo dengan pengimbas yang tidak sesuai untuk Produk dan Perkhidmatan BPSB;

(e) Kad Prabayar CIDB Bayo akan kekal sebagai hak milik BPSB setiap masa dan Pelanggan tidak akan memindahkan atau sebaliknya berpisah dengan pemegangan atau pemilikan Kad Prabayar CIDB Bayo untuk sebarang penggunaan atau tujuan yang tidak dibenarkan oleh BPSB;

(f) mengekalkan keselamatan dan kawalan yang memadai terhadap mana-mana dan semua ID, kata laluan, nombor pengenalan diri (PIN), atau kod lain yang digunakan untuk mengakses Perkhidmatan BPSB;

(g) memberitahu BPSB dengan segera secara tertulis berkenaan setiap perubahan pada butir-butir Pelanggan yang diberikan kepada BPSB semasa permohonan/pendaftaran dan lain-lain butiran lanjut kepada BPSB yang mungkin diminta oleh BPSB dari semasa ke semasa;

(h) memastikan bahawa jumlah Nilai Tersimpan tidak melebihi Ringgit Malaysia Sepuluh Ribu Sahaja (RM10,000.00) atau apa-apa jumlah yang ditentukan oleh BPSB;

(i) memastikan bahawa Transaksi yang digunakan dan wang atau dana yang digunakan untuk Tambah Nilai tidak diperolehi dari sumber yang menyalahi undang-undang atau yang berkaitan dengan aktiviti yang tidak sah seperti yang dinyatakan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (“FSA”) dan/atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (“AMLA”);

(j) penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo akan tertakluk kepada semua peruntukan FSA, AMLA dan semua peraturan dan arahan yang dibuat di bawah Bank Negara Malaysia. Sekiranya BPSB mempunyai alasan yang munasabah bahawa dengan Transaksi yang dilakukan mungkin melanggar undang-undang Malaysia atau negara lain, BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya menunda, menyekat atau menolak untuk melakukan Transaksi dan BPSB tidak akan bertanggungjawab terhadap Pelanggan sekiranya BPSB melakukannya. Pelanggan bersetuju untuk melepaskan BPSB dari semua tanggungjawab dan untuk mengganti rugi dan memelihara BPSB dari sebarang bahaya kerugian atau kerosakan yang mungkin ditanggung oleh Pelanggan akibat daripadanya; dan

(k) Pelanggan mengakui bahawa BPSB mungkin perlu bertindak segera dan berdasarkan maklumat terhad jika terdapat kecurigaan penipuan, pengubahan wang haram atau aktiviti haram yang lain.


16   PENGGANTIAN KAD PRABAYAR CIDB BAYO

16.1  Sekiranya Kad Prabayar CIDB Bayo rosak, Pelanggan perlu memulangkan Kad Prabayar CIDB Bayo yang rosak kepada BPSB dan berdasarkan prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan Kad Prabayar CIDB Bayo yang baru.

16.2  BPSB berhak untuk mengenakan bayaran yang berpatutan untuk penggantian Kad Prabayar CIDB Bayo.

16.3  Jika BPSB meluluskan permintaan Pelanggan untuk penggantian Kad Prabayar CIDB Bayo, dan setelah pengesahan yang sewajarnya, BPSB akan mengeluarkan Kad Prabayar CIDB Bayo yang baru kepada Pelanggan dengan nombor kad baharu. Baki dana (tolak yuran dan caj yang dikenakan) daripada Kad Prabayar CIDB Bayo dan/atau Akaun Pelanggan yang sebelumnya hilang, dicuri atau disekat akan dipindahkan ke Akaun Kad Baharu dengan sewajarnya.

16.4  Sekiranya BPSB tidak mengeluarkan Penggantian Kad Prabayar CIDB Bayo kepada Pelanggan, baki di dalam Akaun Kad Pelanggan yang hilang atau dicuri (ditolak bayaran dan caj yang dikenakan) akan dikembalikan kepada Pelanggan menerusi cek atau dengan memasukkannya ke dalam akaun bank Pelanggan (dengan syarat Pelanggan telah memberikan butiran akaun perbankannya kepada BPSB) atau dengan cara lain bersesuaian dengan dasar polisi BPSB.


17   KETIDAKAKTIFAN

17.1  Sekiranya tidak ada aktiviti selama dua belas (12) bulan berturut-turut dengan mana-mana Instrumen Pembayaran, Akaun akan dianggap sebagai tidak aktif. BPSB berhak untuk menamatkan Akaun tidak aktif.

17.2  Sekiranya Akaun yang tidak aktif mempunyai baki selepas tempoh 6 tahun, BPSB akan menamatkan Akaun yang tidak aktif dan baki tersebut akan dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut mengikut Akta Wang Tak Dituntut 1965.

17.3  Sebelum penamatan Akaun yang tidak aktif, Pelanggan boleh mengemukakan permintaan untuk bayaran balik ke atas baki (ditolak dari yuran dan caj yang berkenakan) yang ada dalam Akaun.


18   KAD LUPUT

18.1  Kad Prabayar CIDB Bayo adalah sah selama 5 tahun atau tarikh yang ditentukan oleh BPSB dari semasa ke semasa mengikut budi bicara mutlak BPSB.

18.2  Apabila Kad Prabayar CIDB Bayo luput, Pelanggan mungkin akan menghadapi kegagalan penggunaan.

18.3  Setelah tamat tempoh Kad Prabayar CIDB Bayo, Pelanggan boleh meminta kad baharu melalui Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (“CIDB”).


19   PEMULANGAN DAN PEMBATALAN

19.1   Pembayaran balik Kad Prabayar CIDB Bayo boleh didapati dalam kes yang berikut:

(a) BPSB memotong Akaun Pelanggan lebih dari sekali (beberapa kali) untuk Produk/Perkhidmatan yang sama;

(b) akaun Pelanggan ditamatkan kerana sebab-sebab tertentu dengan baki dalam Akaun;

(c) jumlah tambah nilai ditolak dari akaun Pelanggan yang disimpan di banknya, tetapi jumlah tersebut belum dikreditkan ke Akaun Kad Prabayar CIDB Bayo.

19.2   BPSB boleh meminta Pelanggan untuk memberikan dokumen sokongan bagi bayaran balik tersebut.

19.3   Untuk pembatalan pesanan pembelian, Pelanggan boleh menghubungi Pedagang Sah atau pergi ke kedai Pedagang Sah untuk meminta pembayaran balik secara langsung dari Pedagang Sah. BPSB hanya akan mengembalikan wang kepada Pelanggan jika Pedagang Sah telah memulakan prosedur pembayaran balik.


20   PERTIKAIAN TRANSAKSI

20.1   Pelanggan perlu memberitahu BPSB berkenaan apa-apa pertikaian dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh Transaksi atau tarikh pembayaran dihantar. BPSB tidak berkewajipan untuk melayani setiap pertikaian yang diajukan sesudah tempoh masa tersebut.

20.2   BPSB akan mengambil tindakan susulan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja untuk meminta dokumen sokongan dari Pelanggan.

20.3   Apabila diminta, Pelanggan diberi tempoh sehingga tujuh (7) hari bekerja untuk pembuktian resit dan dokumen sokongan yang lain.

20.4   Sekiranya Pelanggan mempertikaikan sesuatu Transaksi, BPSB berhak untuk mengkaji situasi dan berkomunikasi dengan Pedagang Sah dan/atau Syarikat Kiriman Wang untuk mencadangkan penyelesaian dan tindakan yang sesuai.

20.5   Sekiranya siasatan dan pengesahan yang dilakukan oleh BPSB menunjukkan bahawa Transaksi yang dipertikaikan itu benar, asli dan disahkan oleh Pelanggan, Pelanggan akan bertanggungjawab keatas semua Transaksi yang dipertikaikan.

20.6   BPSB akan menyelesaikan pertikaian tersebut dalam tempoh enam puluh (60) hari bekerja dari tarikh pertikaian dibuat.


21   PENGECUALIAN LIABILITI

21.1   BPSB, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya, dan/atau sekutunya tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau pihak ketiga yang diberi kuasa oleh atau menuntut melalui Pelanggan untuk apa- apa kehilangan atau kerosakan, sama ada secara langsung, yang berkaitan atau khusus atau turutan, atau kerana kerugian perniagaan, hasil atau keuntungan atau apa jua keadaan yang dialami oleh Pelanggan atau orang yang diberi kuasa oleh Pelanggan, atau apa-apa kerugian, kerosakan atau kecederaan yang disebabkan atau dialami oleh seseorang atau kerosakan harta benda yang timbul dari atau disebabkan oleh:

(a) penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengguna oleh Pelanggan atau orang yang diberi kuasa oleh Pelanggan, Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya;

(b) sebarang kerosakan, penggunaan tanpa kebenaran, pengklonan atau kecacatan dalam Perkhidmatan atau Kad Prabayar CIDB Bayo atau bahagiannya atas apa jua sebab;

(c) sebarang tindakan, peninggalan, kesalahan, kelalaian atau kelewatan oleh BPSB, pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya dan/atau sekutunya berkaitan dengan Perkhidmatan;

(d) berkenaan dengan mana-mana perwakilan atau implikasi yang mungkin timbul sebagai akibat dari:

i.     sebarang pembatalan atau penolakan untuk memperbaharui atau mengeluarkan semula Kad Prabayar CIDB Bayo baru oleh BPSB;

ii.    sebarang penggantungan atau sekatan yang dikenakan oleh BPSB ke atas penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo;

iii.   edaran ke atas maklumat Kad Prabayar CIDB Bayo yang tidak sah kepada Pedagang Sah.

iv.   penarikan sebarang faedah atau keistimewaan yang diberikan kepada Pelanggan di bawah Kad Prabayar CIDB Bayo.

(e) berpunca daripada sebarang tindakan atau ketinggalan mana-mana Pedagang Sah, walaubagaimana pun puncanya;

(f) disebabkan oleh sebarang pengekalan Kad Prabayar CIDB Bayo dan/atau penolakan oleh mana-mana Pedagang Sah untuk menghormati Kad Prabayar CIDB Bayo;

(g) berkenaan dengan apa-apa pernyataan, perwakilan atau komunikasi yang dibuat oleh mana-mana Pedagang Sah.

(h) akibat daripada kecacatan atau kekurangan pada barangan yang dibeli atau perkhidmatan yang diberikan oleh mana-mana Pedagang Sah; dan/atau;

(i) disebabkan oleh sebarang tindakan/ketinggalan yang luar dari kawalan BPSB yang munasabah.

21.2   Tanpa menghadkan keumuman BPSB, pegawai-pegawainya, pekerja- pekerjanya, dan/atau sekutunya tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan atau pihak ketiga yang diberi kuasa atau menuntut melalui Pelanggan untuk:

(a) sebarang tuntutan untuk fitnah bertulis, fitnah lisan, pelanggaran hak harta intelek yang timbul dari penghantaran dan penerimaan bahan berkaitan dengan Perkhidmatan dan sebarang tuntutan yang timbul dari sebarang tindakan atau peninggalan di pihak Pelanggan berhubung dengan Perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya;

(b) apa-apa kerugian atau kerosakan yang berlaku kepada Pelanggan akibat penangguhan/penamatan Perkhidmatan dan gangguan/kehilangan Perkhidmatan atau sebarang sebab dari mana-mana bahagiannya;

(c) sebarang kehilangan, penyelewengan atau kerosakan data yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan atau akses yang menyalahi atau tidak sah ke data Kad Prabayar CIDB Bayo Pelanggan; dan

(d) gangguan atau ketiadaan Perkhidmatan yang berpunca daripada termasuk tetapi tidak terhad kepada masalah perisian, kegagalan peralatan atau kesesakan dalam rangkaian sekutunya.


22   PAMPASAN

Pelanggan bersetuju untuk mengganti rugi, menjaga dan mempertahankan BPSB dan sekutunya daripada sebarang kerugian dan kerosakan yang mungkin disebabkan atau berkaitan dengan:

(a) Pelanggaran Terma & Syarat yang dinyatakan di sini.

(b) Penyalahgunaan Portal Web BPSB dan/atau Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih BPSB oleh Pelanggan.

(c) Sebarang tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga yang timbul dari masalah yang berkaitan dengan kegagalan, kelewatan atau gangguan produk dan/atau Perkhidmatan seperti yang disediakan oleh Portal Web BPSB dan Perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih akibat dari kesalahan dalam maklumat yang diberikan oleh Pelanggan termasuk salah pengenalpastian penerima, kesalahan nama dan nombor pemegang akaun.

(d) Penggunaan produk/Portal Web BPSB dan perkhidmatan Aplikasi Mudah Alih BPSB dengan apa jua cara yang melanggar Terma & Syarat atau melanggar undang-undang, peraturan atau pengawalan.


23   PERLINDUNGAN MAKLUMAT PERIBADI

23.1   BPSB perlu mendapatkan maklumat peribadi Pelanggan untuk menyediakan Produk dan Perkhidmatan kepada Pelanggan.

23.2   BPSB tidak akan menjual atau menyewakan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan Pelanggan.

23.3   BPSB akan memadam data peribadi Pelanggan yang tidak lagi diperlukan untuk memenuhi tujuan penggunaannya.

23.4   Pelanggan juga berhak meminta BPSB untuk membetulkan data peribadi yang dianggap tidak tepat dengan cara bertulis/menelefon kepada BPSB.


24   KEBENARAN UNTUK PENDEDAHAN MAKLUMAT

24.1  Pelanggan dengan ini menjamin dan melaksana bahawa semua maklumat peribadi yang diberikan oleh Pelanggan kepada BPSB adalah benar, tepat dan lengkap.

24.2   Pelanggan dengan ini sesungguhnya membenarkan dan bersetuju untuk BPSB mendedahkan apa-apa maklumat atau dokumen Pelanggan yang berkaitan dengan Kad Prabayar CIDB Bayo, Akaun- akaun, lain-lain butiran atau urusan-urusan (kewangan atau sebaliknya) atau maklumat lain yang dianggap sesuai oleh BPSB mengikut budi bicara mutlak dan mutlak BPSB kepada Bank Negara Malaysia dan mana-mana pihak berkuasa lain yang mempunyai bidang kuasa ke atas BPSB dan/atau Pedagang Sah atau syarikat-syarikat berkaitan dan syarikat-syarikat bersekutu yang sah, dan kepada mana-mana pihak lain dan untuk tujuan berikut yang dibenarkan BPSB atas budi bicara mutlak BPSB sepenuhnya, yang dianggap wajar.

24.3   Pelanggan mengakui dan bersetuju bahawa untuk BPSB memberikan Perkhidmatan dan/atau keistimewaan Kad Prabayar CIDB Bayo, perkongsian, pengambilan, pengemaskinian dan pemprosesan data peribadi Pelanggan akan berlaku antara Kad Prabayar CIDB Bayo, sekutu BPSB dan sebarang pihak ketiga sehubungan dengan penyediaan Kad Prabayar CIDB Bayo dan telah dipersetujui Pelanggan.

24.4   Pelanggan bersetuju bahawa di mana kebenaran bertulis Pelanggan diperlukan oleh undang-undang atau sebaliknya untuk sebarang pendedahan oleh BPSB dan mana-mana pegawai-pegawai, pekerja- pekerja, kontraktor-kontraktor atau pembekal-pembekal perkhidmatan BPSB, penandatanganan borang pendaftaran Kad Prabayar CIDB Bayo dan/atau penandatanganan Kad Prabayar CIDB Bayo dan/atau penggunaan Kad Prabayar CIDB Bayo akan terbentuk dan dianggap mencukupi sebagai kebenaran bertulis untuk pendedahan tersebut.

24.5   Pelanggan bersetuju untuk menjaga BPSB dari sebarang bahaya dan tetap melindungi BPSB sepenuhnya dari dan terhadap semua tuntutan, kerugian, kerosakan (termasuk kerosakan langsung atau tidak langsung) atau apa jua liabiliti dan bagaimana cara pun yang timbul dari pendedahan maklumat oleh BPSB atau sebarang kesalahan, ketidaktepatan atau kesalah sangkaan maklumat tersebut sama ada disebabkan oleh BPSB atau disebabkan oleh kegagalan sistem atau teknikal atau kegagalan atau sebaliknya.


25   SEMAKAN REKOD TRANSAKSI

25.1   Sejarah Transaksi (i.e. Penyata Akaun Pelanggan) merangkumi penyata yang memperincikan transaksi akaun, bayaran & caj pelanggan, jumlah baki akaun dan semua maklumat penting yang lain boleh didapati dalam talian di bawah profil Akaun Pelanggan di Portal Web BPSB dan Aplikasi Mudah Alih BPSB.

25.2   Pelanggan diminta untuk log masuk ke Akaun BPSB dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan sendiri untuk:

(a) Lihat sejarah Transaksi.

(b) Muat turun dan/atau cetak sejarah Transaksi.

25.3   Salinan cetak sejarah Transaksi boleh diperolehi atas permintaan melalui Portal Web BPSB dan Aplikasi Mudah Alih BPSB atau telefon ke Perkhidmatan Pelanggan. Semua penerbitan salinan cetak adalah tertakluk pada caj perkhidmatan yang ditentukan oleh BPSB.


26   POLISI PENGGUNAAN DALAM TALIAN

26.1   Pautan ke laman web pihak ketiga atau maklumat adalah disediakan untuk kemudahan Pelanggan sahaja. Sekiranya Pelanggan menggunakan pautan ini, Pelanggan akan meninggalkan Laman ini dan akan tertakluk kepada syarat-syarat yang terkandung di laman web pihak ketiga tersebut. BPSB tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web pihak ketiga tersebut. BPSB belum mengkaji, tidak bertanggungjawab kepada, dan tiada liabiliti ke atas, apa-apa maklumat atau pendapat yang terdapat di laman web pihak ketiga tersebut.

26.2   Pengendali web BPSB dilindungi oleh firewall yang sentiasa dikemaskini. Walaubagaimanapun, oleh kerana keselamatan e-mel biasa tidak dapat dijamin, Pelanggan tidak boleh mengirim ke BPSB sebarang e-mel yang mengandungi Data Peribadi.

26.3   Atas sebab sifat Internet, Transaksi yang dilakukan atau mesej e-mel yang dihantar melalui Laman ini mungkin mengalami gangguan, pemadaman transmisi, transmisi tertunda atau transmisi data yang salah. Dalam keadaan apa pun BPSB tidak akan bertanggungjawab atas kegagalan dalam jaringan komunikasi, atau ketepatan atau garis masa mesej dan Transaksi yang dihantar melalui Laman ini.

26.4   Pengendali web BPSB juga dapat mengumpulkan data Pelanggan yang melibatkan sesi dalam talian termasuk alamat IP Pelanggan dan/atau nama domain, dimana penggunaannya adalah untuk memberikan agregat, pensamaran, maklumat statistik berkenaan penggunaan pengendali agar BPSB dapat memenuhi permintaan dan jangkaan dengan lebih baik pelayar internet ke laman web BPSB.

26.5   BPSB menggunakan cookies untuk mengenal pasti komputer dan seringkali menyertakan pengecam unik samaran. Cookies adalah sebilangan kecil maklumat yang disimpan secara automatik pada pelayar internet seseorang di komputer mereka yang dapat diambil oleh laman ini. Maklumat yang dikumpul oleh cookies adalah gabungan penyelidikan data samaran, dan tidak mengandungi maklumat nama atau alamat atau maklumat apa pun yang membolehkan sesiapa sahaja menghubungi Pelanggan melalui telefon, e-mel atau cara lain. Sebilangan besar pelayar internet kebiasaannya akan terus menerima cookies. Jika tidak, Pelanggan boleh memilih menetapkan pelayar internet mereka untuk mematikan cookies. Walaubagaimanapun, dengan mematikannya, Pelanggan mungkin tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya laman web kami, termasuklah perkhidmatan dalam talian.


27   CAP DAGANGAN, LOGO DAN HAK CIPTA

27.1   Cap dagangan, logo dan hak cipta kandungan atau maklumat di Laman ini dimiliki oleh BPSB atau pembekal-pembekal perkhidmatan lain yang membenarkan penggunaannya di Laman ini. Kesemua ini tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis dari BPSB atau pemilik hak harta intelek yang berkaitan.

27.2   Tidak ada bahagian dari Laman ini yang boleh diubah, diterbitkan semula, disimpan dalam sistem pengambilan semula, dihantar, disalin, diedarkan atau digunakan dengan cara lain atau untuk apa jua tujuan tanpamendapat persetujuan bertulis BPSB.


28   PERUBAHAN DALAM PERJANJIAN

28.1   BPSB boleh mengikut budi bicara mutlaknya untuk mengubah, mempelbagai atau memadam mana-mana Terma dan Syarat di sini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dengan memberikan notis dua puluh satu (21) hari.

28.2   Sebarang pindaan tersebut akan berkuatkuasa dan mengikat Pelanggan dari tarikh yang dinyatakan dalam notis yang mungkin diberikan kepada Pelanggan dengan salah satu cara yang berikut:

(a) melalui posting di Laman Web BPSB;

(b) melalui paparan di premis BPSB;

(c) melalui mel elektronik ke alamat mel elektronik terakhir Pelanggan yang diketahui dalam rekod BPSB;

(d) melalui pos biasa ke alamat terakhir Pelanggan dalam rekod BPSB;

(e) melalui sistem pesanan ringkas (SMS);

(f) melalui pemberitahuan kepada Pelanggan dengan cara lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh BPSB,

    dan Pelanggan akan dianggap telah menerima perubahan dan menyetujui pindaan tersebut sekiranya Pelanggan terus menyimpan atau menggunakan Kad Prabayar CIDB Bayo sesudah itu.


29   PEMBERITAHUAN

29.1   Semua notis, permintaan dan/atau komunikasi lain kepada BPSB mesti disampaikan ke alamat berikut:

Bayo Pay (M) Sdn Bhd
Bahagian Perkhidmatan Pelanggan
No. 72-3, Jalan PJU 5/22, Encorp Strand
Pusat Perdagangan Kota Damansara
Kota Damansara PJU5
47810 Petaling Jaya, Selangor

No. Tel.: 603 – 7621 5151
No. Faxs: 603 – 7662 1264
E-mel: support@bayo.my

29.2   Sekiranya terdapat aduan atau pertanyaan, anda boleh menghubungi badan-badan berikut,

(a) Bank Negara Malaysia
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Ground Floor, D Block
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur

Contact Centre (BNMTELELINK)
No. Tel.: 1-300-88-5465 (Foreign: 603 – 2174 1717)
No .Faks: 603 – 2174 1515
E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my

(b) Ombudsman for Financial Services
14th floor, Main Block
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur

No. Tel.: 603 – 2272 2811
No. Fax: 603 – 2272 1577
E-mel: enquiry @ofs.org.my


30   KEBOLEHASINGAN PERUNTUKAN

Jika mana-mana peruntukan Terma dan Syarat ini menjadi atau ditentukan sebagai tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan dalam apa jua aspek di bawah mana-mana undang-undang, peraturan atau peraturan, baki Terma dan Syarat ini tidak akan terjejas, dan semua peruntukan lain Terma dan Syarat ini masih sah dan boleh dikuatkuasakan.


31   UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENGELOLA

Terma dan Syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia. Anda setuju dan bersetuju untuk menyerahkan kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia berkenaan semua perkara yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan Kad oleh anda di bawah Terma dan Syarat ini.


32   BAHASA

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma dan Syarat ini dan terjemahannya dalam mana-mana bahasa lain, versi bahasa Inggeris Terma dan Syarat ini akan menggantikan dan mengatasi mana-mana bahasa lain.


33   LAIN-LAIN

33.1   Kegagalan atau kelewatan oleh BPSB untuk melaksanakan hak, kuasa atau peruntukan tidak akan mempengaruhi tanggungjawab Pelanggan terhadap BPSB dan juga tidak ada satu atau sebahagian dari hak, kuasa atau peruntukan boleh menghalang BPSB untuk terus melaksanakan hak, kuasa atau peruntukan yang terkandung di dalam Terma dan Syarat.

33.2   Kewajipan Pelanggan akan tertakluk kepada wakil sah atau pengganti dan penerima hak kepada Pelanggan.

33.3   Sekiranya terdapat ketidakpastian dari Terma dan Syarat ini, ketidakpastian tersebut akan diselesaikan oleh BPSB. Keputusan BPSB terhadap maksud dari setiap peruntukan dan jika berlaku, adalah pilihan BPSB mengenai peruntukan yang sesuai untuk diterapkan pada situasi tertentu adalah muktamad dan terikat dengan Pelanggan.

33.4   BPSB pada bila-bila masa boleh menggabungkan mana-mana atau semua Akaun Pelanggan dengan BPSB dan/atau mengakhiri atau memindahkan sejumlah wang ke kredit akaun tersebut untuk pembayaran semua wang yang tertunggak.


34   FORCE MAJEURE

34.1   Tanpa mengehadkan keluasan mana-mana peruntukan dalam Terma dan Syarat ini, BPSB tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di sini kesan dari sebarang tindakan diluar dari kawalan, pemberontakan atau kekacauan awam, operasi ketenteraan atau tindakan keganasan, semua kecemasan kebangsaan atau tempatan, tindakan atau peninggalan kerajaan, atau mana-mana pihak berkuasa berwibawa, termasuk tetapi tidak terhad kepada masalah buruh atau pertikaian perindustrian dalam apa jua bentuk, kebakaran, kilat, penenggelaman, letupan, banjir, perbuatan atau peninggalan orang atau badan, pandemik (termasuk tetapi tidak terhad kepada pandemik Covid-19), wabak atau pelanggaran, perlengahan atau kegagalan yang terjadi akibat pandemic atau wabak tersebut, yang BPSB tidak mempunyai kawalan ke atas atau apa-apa sebab di luar kawalan munasabah BPSB.

34.2   Perkhidmatan ini kadangkala terjejas kerana gangguan yang disebabkan oleh objek di luar dari kawalan BPSB seperti bangunan-bangunan, laluan-laluan bawah tanah dan keadaan cuaca, gangguan elektromagnet, kegagalan peralatan atau kesesakan dalam Sistem Pembayaran Mudah Alih. Sekiranya berlaku gangguan sedemikian, BPSB tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang ketidakupayaan untuk menggunakan atau mengakses perkhidmatan, gangguan atau gangguan terhadap perkhidmatan.

 

Versi Bahasa Malaysia 02/2023

Semakan Semula: 22 November 2023

THESE TERMS AND CONDITIONS GOVERN THE USE OF CIDB BAYO PREPAID CARD PROVIDED BY BAYO PAY (M) SDN BHD (HEREINFATER REFERRED TO AS “BPSB”).THESE TERMS AND CONDITIONS SHALL BE MADE KNOWN TO THE CUSTOMER AT THE TIME OF APPLICATION, REGISTRATION FOR AND/OR AT THE TIME OF DELIVERY OF THE CIDB BAYO PREPAID CARD. BY ACKNOWLEDGING OF THE RECEIPT AND/OR USE OF THE CIDB BAYO PREPAID CARD IN SUCH FORM AND/OR MANNER AS DETERMINED BY BPSB, THE CUSTOMER IS ACCEPTING THESE TERMS AND CONDITIONS AND AGREES TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. BPSB RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THESE TERMS AND CONDITIONS AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE TO THE CUSTOMER. IF THE CUSTOMER DOES NOT UNDERSTAND ANY OF THE TERMS AND CONDITIONS, THE CUSTOMER MAY CONTACT BPSB CUSTOMER SERVICE FOR CLARIFICATIONS.


1   DEFINITIONS

Account means a BPSB prepaid account assigned to a Customer which is linked to the Payment Instruments held by Customer where funds are stored and payments for purchases of goods and services effected by the use of CIDB Bayo Prepaid Card by the Customer and all fees and/or charges are debited.
Authorized Merchant means any retail or other person, firm or corporation which pursuant to a merchant agreement, agrees to accept or cause its outlets to accept CIDB Bayo Prepaid Card when properly presented.
Biller(s) means the list of billing services made available in the Construx Mobile Wallet App to the Customer for the payment of bills.
BPSB means Bayo Pay (M) Sdn Bhd (Registration Number: 1191346-P)
BPSB’s Website means this website located at URL: https://bayo.my
Business Day means a day in which BPSB is open for business.
Charges means all fees, charges, commissions, costs, taxes and expenses required to be paid by the Customer under the Terms and Conditions to BPSB from time to time.
“CIDB Bayo Prepaid Card” and “Payment Instrument” means payment mode in the form of physical Prepaid Card, Mobile Wallet or online virtual Prepaid Card issued by BPSB with BPSB services governed by these Terms and Conditions.
Construx Mobile Wallet App means a mobile wallet is a way to carry the CIDB Bayo Prepaid Card information in a secure digital form on the Customer’s mobile device.
Construx Payroll means salary crediting platform which allows the convenient payment of employee salaries to be credited into employee’s Account maintained with BPSB.
Construx Web Portal means the website that serves as a main entry point for Users to get access to information on CIDB Bayo Prepaid Card.
Customer means the person to whom the CIDB Bayo Prepaid Card is issued and registered.
Mobile Wallet means payment option which is performed via a mobile device where the mobile wallet’s monetary value is maintained on the BPSB system.
“Partner” or “BPSB’s Partner” means a partner that collaborates with BPSB to sign up BPSB’s Customers and distribute CIDB Bayo Prepaid Cards.
PIN means the Personal Identification Number provided by BPSB to the Customer for the use in conjunction with the CIDB Bayo Prepaid Card.
Prepaid Card means EMV compliant chip card where the card's monetary value is maintained on the BPSB system.
Product means any goods or merchandise provided by the Authorised Merchant.
Reload means the transaction of adding monetary value to the Account.
Service means any services provided by BPSB to facilitate payment by the Customer, using any BPSB payment instrument as mode of payment.
Stored Value means amount in the Account that is available for Transactions using the CIDB Bayo Prepaid Card.
Stored Value Currency means currency in Ringgit Malaysia (RM).
Transaction means all transactions effected through the use of the CIDB Bayo Prepaid Card.
Virtual Prepaid Card means online payment option which is accepted online via Construx Web Portal and/or Construx Mobile Wallet App and its monetary value is maintained on the BPSB system.

2  REGISTRATION, ELIGIBILITY AND ISSUANCE

2.1   Application may be done online (via BPSB’s Web Portal or BPSB Mobile App) or through BPSB business partner.

2.2  A Customer who submits the application online and requests for a Prepaid Card will be required to wait for BPSB to courier the CIDB Bayo Prepaid Card to the Customer’s registered address.

2.3   To register for the CIDB Bayo Prepaid Card, the Customer must be at least eighteen (18) years of age. Anyone below eighteen (18) years old may still register subject to their parent’s or legal guardian’s written consent to the application for the CIDB Bayo Prepaid Card.

2.4  For the purpose of conducting BPSB's business (including relevant online services), BPSB may collect from the Customer and hold some or all of the personal data such as, but not limited to, the following to enable BPSB to provide service to the Customer:

(a)   Name as per identification document;

(b)   Gender;

(c)   Contact details including address, telephone number and email address;

(d)   Information for the verification of identity, including identification document type and identification number;

(e)   Age and date of birth.

(f)   Occupation

2.5  The Customer is required to provide true, correct and complete personal details. BPSB shall not be liable for any implication that may arise as a result of any mistake or erroneous information in the Customer’s application details.

2.6   In the event BPSB finds that the Customer has created a forged application or used forged data in the Customer’s application for the CIDB Bayo Prepaid Card, BPSB shall at any time be entitled to immediately block, cancel or terminate the Customer’s application or the Customer’s CIDB Bayo Prepaid Card (as the case may be) without any prior notice to Customer and BPSB shall be entitled to retain any balances of funds in the Customer’s Account and BPSB shall not be held liable for any loss or damage suffered by the Customer for the same. BPSB shall further be entitled to take any action against the Customer as may be deemed necessary or as may be required under governing laws or by the relevant governing authorities.

2.7  BPSB reserves the right to refuse and reject any application for the CIDB Bayo Prepaid Card and/or decline to issue a CIDB Bayo Prepaid Card at BPSB’sole and absolute discretion without assigning any reasons whatsoever, and BPSB’s decision shall be final and conclusive.

2.8   One Customer is allowed to have multiple Accounts which may consist of BPSB Prepaid Card, BPSB Mobile Wallet and BPSB Virtual Prepaid Account. Ownership of these Accounts are not transferrable.


3   USE OF THE CARD

3.1   The CIDB Bayo Prepaid Card shall at all times remain the property of BPSB and the Customer shall not transfer the CIDB Bayo Prepaid Card to any other person without the approval of BPSB in writing. BPSB may also impose such terms and conditions as BPSB deems fit at its absolute discretion.

3.2  The Customer shall:

(a) take reasonable care of the CIDB Bayo Prepaid Card and mobile device to prevent loss, theft, damage and/or tampering;

(b) immediately notify BPSB in the event of loss, theft, unauthorized use and/or tampering. The Customer shall remain liable for all loss and damage incurred by BPSB in these events;

(c) not use CIDB Bayo Prepaid Cards for illegal and/or unlawful activities or allow another to use the Account for illegal and/or unlawful activities;

(d) not tamper with, reverse-engineer or copy, or allow another to do the same, to the CIDB Bayo Prepaid Card;

(e) maintain adequate security and control of any and all IDs, passwords, PINs, or any other codes that is used to access the BPSB Services;

(f) comply to with all requirements, directions, instructions and guidelines for the use of the CIDB Bayo Prepaid Card as communicated to the Customer from time to time;

(g) use the CIDB Bayo Prepaid Card at Authorized Merchants based on the remaining Stored Value of the Account;

(h) be liable for all charges whatsoever arising from all transactions, whether authorized or unauthorized, effected with the CIDB Bayo Prepaid Card;

(i) notify BPSB promptly in writing of any changes in the Customer’s personal information.

3.3   BPSB is under no obligation to replace or compensate the Customer for lost, stolen,damaged, faulty, tampered and/or unauthorized Reload.

3.4  BPSB shall not be liable for any act, refusal and/or omission by any Authorized Merchants to accept the CIDB Bayo Prepaid Card nor shall BPSB be liable for any defect or deficiency in any of the Services provided by any Authorized Merchant.

3.5  BPSB may at its sole discretion cancel, suspend, revoke or restrict the Services of CIDB Bayo Prepaid Card without prior notice and/or compensation to the Customer upon the occurrence of any one of the following events:

(a) use of the CIDB Bayo Prepaid Card for any fraudulent, illegal and/or unlawful purpose including but not limited to breach of legislation, regulation and/or guidelines under the Financial Service Act 2013 (FSA) and/or Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLA);

(b) any technical failure in the Service network;

(c) breach of any Terms and Conditions contained herein by the Customer;

(d) use of invalid CIDB Bayo Prepaid Card;

(e) any act or omission of the Customer which may in the opinion of BPSB cause damage or interruption to the Service.

Upon cancellation, suspension, revocation, or restriction of the CIDB Bayo Prepaid Card due to any of the above events, BPSB shall retain any and all monies for an indefinite period of time in accordance with applicable legislation, regulation and/or guidelines. The Customer shall not be entitled to obtain any refund on the Stored Value of the Account and claim compensation for any loss arising.

3.6   BPSB shall at its sole discretion cancel, cease or suspend the Services or CIDB Bayo Prepaid Card with reasonable notice prior or pursuant to any activities in respect of the upgrading, modification and/or maintenance of the Service or CIDB Bayo Prepaid Card.

3.7  The Customer acknowledges that the Authorised Merchants shall at all times be liable and responsible for all goods and services sold/provided to the Customer. By receiving the Authorised Merchants’ goods and services, the Customer agrees to abide by the terms and conditions applicable to the goods and/or services offered by the Authorised Merchant to the Customer.

3.8   The Customer must ensure that there are sufficient funds in the Account to pay for each Transaction including the applicable fees and charges imposed for the Transaction (if any). If the Stored Value balance is insufficient, the Transaction will be declined.

3.9  Preauthorisation hold is a process where BPSB’s system automatically withhold a preauthorisation amount from the Stored Value. It may apply to petrol kiosks, hotel, cruise and car rental. This preauthorised amount shall be released once BPSB receives claim on actual amount from the acquiring bank.

3.10  The maximum Stored Value in an Account is Ringgit Malaysia Ten Thousand (RM10,000.00) only or any amount may be determined by BPSB.


4   FEES AND CHARGES

The Customer agrees to pay and authorises BPSB to debit his/her Account for the following fees and charges:

(a)   Any fees and charges applicable for the CIDB Bayo Prepaid Card and Services:

   i. full details of all applicable fees and charges relating to the CIDB Bayo Prepaid Card and Services are posted to BPSB’s website; and

   ii. the fees or charges may be subjected to changes from time to time at the sole discretion of BPSB with such changes posted to BPSB’s website;

(b)   Legal fees and other expenses incurred by BPSB in the enforcement of BPSB’s right and entitlement under these Terms and Conditions and the recovery of monies owed by the Customer to BPSB under his/her Accounts;

(c)   any other reasonable fees and charges imposed by BPSB for service rendered to the Customer.


5   OVERSEAS TRANSACTIONS AND FOREIGN CHARGES

5.1   The Customer may use the CIDB Bayo Prepaid Card at Authorised Merchants outside Malaysia.

5.2   Any Transaction performed otherwise than in the Stored Value Currency shall be converted into the Stored Value Currency at such exchange rate as may be determined by BPSB at its sole discretion. A conversion fee which shall be determined by BPSB from time to time will be added to the converted amount.

5.3   The Customer shall authorise BPSB to take such step to comply with the relevant Exchange Control Regulation issued by Bank Negara Malaysia in respect of any overseas Transactions.


6   CARD ACTIVATION

6.1   The Customer must first activate CIDB Bayo Prepaid Card before its usage or reload money onto the CIDB Bayo Prepaid Card. Activation or reload money can be done via Construx Portal or Construx Mobile Wallet App

6.2   To activate CIDB Bayo Prepaid Card, the Customer must register as User of BPSB Construx Web Portal and/or Construx Mobile Wallet App User. Once registration is successful, User may activate the card and create PIN.

6.3   The Customer is advised to change the PIN regularly in Construx Web Portal and/or Construx Mobile Wallet App.


7   TERMINATION OF CIDB BAYO PREPAID CARD/ACCOUNT

7.1  BPSB reserves the right, at its sole and absolute discretion, to invalidate, cancel and/or terminate the CIDB Bayo Prepaid Card and/or Account, or to suspend and/or restrict the usage of the CIDB Bayo Prepaid Card at any given time, without having to give notice or assign any reason whatsoever to the Customer, with immediate effect from the date of notice of termination.

7.2  The Customer hereby agrees to release BPSB from any liability and to indemnify BPSB and hold it harmless against any claims or demands whatsoever arising directly or indirectly from the suspension of, withdrawal of, or refusal to effect any Transaction on CIDB Bayo Prepaid Card including any purported claim for defamation or any losses whatsoever.

7.3  Upon the termination of the CIDB Bayo Prepaid Card and/or Account, all monies owing to BPSB under the CIDB Bayo Prepaid Card and/or Account shall become payable immediately.


8   LOSS OR THEFT OF PAYMENT INSTRUMENT

8.1  In the event of loss or theft of the Customer’s mobile device or Prepaid Card, the Customer must notify BPSB immediately. All lost or stolen CIDB Bayo Prepaid Card may only be invalidated by BPSB upon the:

 (a) verbal (telephone) notification by the Customer with BPSB’s authorised officer (“verbal notification”); or

 (b) written notification addressed to BPSB via letter and transmitted by hand/mail / fax (“written notification”).

8.2  BPSB is only able to deactivate the CIDB Bayo Prepaid Card upon receipt of proper notice of loss or theft. BPSB will not be liable for any losses, damages, and unauthorised transactions where the Customer fails to properly notify BPSB of the loss or theft.

8.3  As a matter of prudence, BPSB advises the Customer to lodge a police report immediately as soon as possible to substantiate the Customer’s claim of loss or theft of CIDB Bayo Prepaid Card. BPSB may at its own discretion on a case to case basis ask the Customer for a copy of the police report confirming the incident. BPSB shall not be responsible or be held liable for any disputes or losses suffered by the Customer in relation to any transactions incurred from unauthorised usage of the CIDB Bayo Prepaid Card, if the Customer is unable to provide a copy of the police report when requested by BPSB.

8.4  The Customer shall be and remains liable for all transactions incurred from unauthorised usage of the CIDB Bayo Prepaid Card, where investigations made by us or the police reveals that the Customer is a party in the procurement of any merchandise or services from the merchants effected through the use of the CIDB Bayo Prepaid Card by the use of any unauthorised person. The Customer shall be liable for such unauthorised transaction before BPSB receives written notification of the loss or theft.

8.5  Upon the loss or theft of the Customer’s CIDB Bayo Prepaid Card or upon discovery that unauthorised person or persons have acquired knowledge of the PIN or use of the Customer’s CIDB Bayo Prepaid Card not authorised by the Customer, the Customer may request BPSB to issue a replacement CIDB Bayo Prepaid Card and BPSB shall have the right at its own sole discretion to accept or to refuse such request without having to assign any reason whatsoever. BPSB is under no obligation to issue a replacement CIDB Bayo Prepaid Card automatically following its loss or theft.


9   RELOAD SERVICE/MAXIMUM STORED VALUE/DEBIT BALANCE

9.1   The maximum Stored Value that the Customer may reload to the Account is Ringgit Malaysia Ten Thousand Only (RM10,000.00) or any amount as may be determined by BPSB.

9.2   The Reload can be performed in the following manner or such other manner which BPSB may prescribe from time to time:

 (a) transfer funds from any of the Customer’s other Accounts maintained with BPSB in the manner permitted by BPSB;

 (b) debit funds from Customer’s CASA maintained with other banks via FPX.

 (c) salary crediting via Construx Payroll into Customer’s Account.

9.3   All reloads shall not be considered to have been made until all relevant funds have been received and processed as good value by BPSB. Reloading of additional monies to the Account may be delayed. Consequently, the monies transferred will not be available for Customer’s usage and BPSB shall not be held responsible for any delay in transferring the monies to the Account.

9.4   BPSB shall not be liable or responsible for any cost, lost, or damages (whether direct or indirect), or for loss of revenue, loss of profits or any consequential loss whatsoever as a result of delay in reloads, including salary crediting into Customer’s Account.


10   DOMESTIC FUNDS TRANSFER

10.1  Domestic Funds Transfer means funds transferred between the Accounts.

10.2   Both the sender and recipient of the funds transfer must each have an Account.

10.3  It is the responsibility of the Customer to ensure the accuracy of the information provided for each funds transfer, including the email address or telephone number as well as Account number of the recipient and the amount to be transferred.


11   REMITTANCE AND CURRENCY EXCHANGE SERVICES

11.1  A Customer may remit funds in the Construx Mobile Wallet App to recipient residing in outside Malaysia from a licensed remittance company appointed by BPSB (“Appointed Remittance Company”).

11.2  The exchange rate shall be determined by the Appointed Remittance Company.

11.3  A remittance fee (at such rate to be determined by the Appointed Remittance Company from time to time) will be charged to the Customer.

11.4  It is the responsibility of the Customer to ensure the accuracy of the information provided for each remittance.

11.5  If there is any delay in the transfer of funds due to whatsoever reasons, the Customer shall not hold BPSB and/or the Appointed Remittance Company liable for the delay.

11.6  The Customer shall be bound by the Terms and Conditions set by BPSB and/or the Appointed Remittance Company and shall authorise BPSB and/or the Appointed Remittance Company to take such step to comply with the relevant regulations and/or guidelines issued by the relevant regulatory bodies.

11.7  For avoidance of doubt, BPSB is not a licensed remittance company. All remittance transactions are undertaken by the Appointed Remittance Company and are subjected to the Terms and Conditions of the Appointed Remittance Company.

11.8  These terms of use are governed by the laws of Malaysia. The Customer agrees that the Courts of Malaysia have jurisdiction over all matters arising from these terms of use.


12   BILL PAYMENT

12.1  BPSB may at any time and from time to time, without prior notice and at its absolute discretion, withdraw any of the Billers from its list or amend its list of Billers without assigning any reason thereof and the Customer agrees that BPSB shall not be liable for any loss or damage which the Customer may suffer as a result of the BPSB's actions.

12.2  The bill payment service shall be used only for the purpose of settling bills to Biller as may be determined by BPSB from time to time. The customer shall abide to the procedures, requirements and terms of each Biller in respect of settling their respective bills.

12.3  It is the responsibility of the Customer to ensure the accuracy of the information provided about each bill payment, including the bill payee, bill account number and the amount of the transaction.

12.4  The Customer agrees that, by scheduling a payment, the Customer authorises BPSB, the Biller to which the payment is scheduled and their respective agents, to initiate debit entries into the Customer’s Account in such amount as is necessary to pay the Biller's bill, and to initiate any debit or credit entries to the Customer’s Account necessary to correct any error in a payment. This authorisation shall remain in full force and effect until BPSB has received notice from the Customer of the termination of such authorisation.

12.5  BPSB shall not be under any duty to ensure punctual payments of bills by the Customer and neither shall BPSB be under any duty to monitor payment of bills or to notify any person of the late payment for any bills.

12.6  BPSB is not responsible to assist in resolving any dispute Customer might have with any Biller and Customer is to resolve any dispute directly with the relevant Biller.

12.7  Payments are limited to domestic (Malaysia) Billers and must be made in Ringgit Malaysia. Other limitations on payments through the Service may be incorporated within Terms and Conditions.


13   CUSTOMER’S OBLIGATIONS

Obligations of the Customer include: 

(a) take reasonable care of the CIDB Bayo Prepaid Card and mobile device to prevent loss, theft, damage and tampering;

(b) not to use BPSB’s Products and Services for illegal activities or allow another to use the Account for illegal activities;

(c) not to tamper with, reverse-engineer or copy, or allow another to do the same, to the CIDB Bayo Prepaid Card;

(d) not to use the CIDB Bayo Prepaid Card with readers that are not meant for BPSB’s Products and Services;

(e) the CIDB Bayo Prepaid Card shall remain the property of BPSB at all times and the Customer shall not transfer or otherwise part with the control or possession of the CIDB Bayo Prepaid Card for any use or purpose unauthorised by BPSB;

(f) maintain adequate security and control of any and all IDs, passwords, personal identification numbers (PINs), or any other codes used to access the BPSB Services;

(g) notify BPSB promptly in writing of any changes to the particulars of the Customer given to BPSB during application / registration and to further provide other details to BPSB which may be requested by BPSB from time to time;

(h) ensure that the total Stored Value amount shall not exceed Ringgit Malaysia Ten Thousand Only (RM10,000.00) or any amount as may be determined by BPSB;

(i) ensure that the transactions used and monies or funds used for Reload are neither obtained from any unlawful source nor related to any unlawful activities as specified under Financial Services Act 2013 (“FSA”) and Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (“AMLA”);

(j) the use of the CIDB Bayo Prepaid Card shall be subject to all provisions of FSA, AMLA and all regulations and directives made thereunder the Bank Negara Malaysia. If BPSB believes on reasonable grounds that making the Transactions may breach any of the laws of Malaysia or any other country, BPSB may at its sole discretion delay, block or refuse to make transaction and BPSB will incur no liability to Customer if BPSB do so. The Customer agrees to release BPSB from all liability and to indemnify and hold BPSB harmless from any losses or damages the Customer may suffer as a consequence; and

(k) the Customer acknowledges that BPSB may have to act promptly and on limited information if there is a suspicion of fraud, money laundering or other illegal activities.


14   REPLACEMENT OF CIDB BAYO PREPAID CARD

14.1  In the event the CIDB Bayo Prepaid Card is damaged, the Customer must return the damaged CIDB Bayo Prepaid Card to BPSB and follow prescribed procedures to obtain a new CIDB Bayo Prepaid Card.

14.2  BPSB reserves the right to charge a reasonable fee for the replacement CIDB Bayo Prepaid Card.

14.3  If BPSB approves the Customer’s request for a replacement of CIDB Bayo Prepaid Card, and upon proper verification, BPSB will issue a new CIDB Bayo Prepaid Card to the Customer with a new card number. The balance of funds (less applicable fees and charges) from the Customer’s previous lost or stolen blocked Account will be transferred to the New Card Account accordingly.

14.4  If BPSB does not issue to the Customer a replacement CIDB Bayo Prepaid Card, the balance in the Account of the Customer’s lost or stolen Card (less any applicable fees and charges) will be refunded to the Customer via cheque or by depositing it into the Customer’s bank account (provided that the Customer has given BPSB his/her banking account details) or in any other manner in accordance with BPSB’s internal policies.


15   INACTIVITY

15.1  Where there is no activity for a consecutive twelve (12) months with any Payment Instrument, the CIDB Bayo Prepaid Card/Account shall be deemed as dormant. BPSB reserves the rights to terminate the dormant CIDB Bayo Prepaid Card/Account.

15.2  In the event the dormant CIDB Bayo Prepaid Card/Account has balance after the 6 years’ period, BPSB shall terminate the dormant CIDB Bayo Prepaid Card/Account and thereafter the balance shall be transferred to Registrar of Unclaimed Money in accordance to Unclaimed Moneys Act 1965.

15.3  Prior to termination of the dormant CIDB Bayo Prepaid Card/Account, the Customer may submit the request for a refund on the balance (less the applicable fees and charges) remaining in the CIDB Bayo Prepaid Card/Account before the dormant CIDB Bayo Prepaid Card is terminated by BPSB.


16   EXPIRED CARD

16.1  The CIDB Bayo Prepaid Card is valid for 5 years or a date determined by BPSB from time to time at BPSB’s sole discretion.

16.2  Once the CIDB Bayo Prepaid Card expired, the Customer may encounter usage failure.

16.3  Upon expiry of the CIDB Bayo Prepaid Card, Customer may request BPSB to renew the card. The renewal of a new CIDB Bayo Prepaid Card shall be at BPSB’s sole and absolute discretion.


17   REFUND AND CANCELLATION

17.1   The refund of CIDB Bayo Prepaid Card is available in the following cases:

(a) BPSB deducted Customer’s Account more than once (multiple times) for the same Product/Service;

(b) the Customer’s Account is terminated due to certain reasons and with balance in the Account;

(c) the Reload amount deducted from Customer’s account maintained with his/her bank, but the said amount has not been credited to CIDB Bayo Prepaid Card/Account.

17.2   BPSB may request the Customer to provide supporting documents for the abovesaid refunds.

17.3   For cancellation of a purchase order, the Customer can either call the Authorised Merchant or visit the Authorised Merchant’s stores to request for a refund directly from the Authorised Merchant. BPSB shall only refund to the Customer if the Authorised Merchant had initiated the valid refund procedures.


18   TRANSACTION DISPUTES

18.1   The Customer must inform BPSB of any disputes within fourteen (14) business days from date of transaction or date of payment sent. BPSB is not obligated to entertain any dispute filed after this time frame.

18.2   BPSB will follow up within seven (7) business days to request for supporting documents from the Customer.

18.3   When requested, the Customer is given up to seven (7) business days to produce the receipt and other supporting documents.

18.4   In the event where the Customer disputes a transaction, BPSB reserves the right to review the situation and communicate with the Authorised Merchants to propose a solution and appropriate actions.

18.5   In the event the investigations and verifications conducted by BPSB reveals that the disputed transaction(s) was (were) accurate, genuine and properly authorised by the Customer, the Customer shall then be liable for all the disputed transaction(s).

18.6   BPSB will resolve the dispute within sixty (60) business days from date of the dispute being filed. However, for complex dispute cases that cannot be completed within the stated duration, BPSB shall notify the Customer the delay and the reason for such delay.


19   EXCLUSION OF LIABILITY

19.1   BPSB, its officers, employees, and/or its affiliates shall not be liable to the Customer or any third party authorised by or claiming through Customer for any loss or damage, whether direct, indirect, special or consequential, or for loss of business, revenue or profits or of any nature suffered by the Customer or any person authorised by the Customer, or any loss, damage or injury caused to or suffered by a person or damage to property arising from or occasioned by:

(a) the use or inability to use by Customer or any persons authorised by Customer, of the Services or any part thereof;

(b) any malfunction, unauthorised use, cloning of or defect in the Services or CIDB Bayo Prepaid Card or any part thereof for whatever reasons;

(c) any act, omission, error, default or delay by BPSB, its officers, employees and and/or its affiliates in relation to the Services;

(d) in respect of any representation or implication that may arise as a result of:

  • any cancellation or refusal to renew or reissue new CIDB Bayo Prepaid Card by BPSB;
  • any suspension or restriction imposed by BPSB on the use of the CIDB Bayo Prepaid Card;
  • circulation of the particulars of invalidated CIDB Bayo Prepaid Cards to the Authorised Merchants;
  • withdrawal of any benefits or privileges conferred on the Customer under the CIDB Bayo Prepaid Card;

(e) any act, omission, error, default or delay by BPSB, its officers, employees and and/or its affiliates in relation to the Services;

(f) due to any retention of the CIDB Bayo Prepaid Card and/or refusal by any Authorised Merchants to honour the CIDB Bayo Prepaid Card;

(g) in respect of any statement, representation or communication made by any Authorised Merchants;

(h) as a result of defect or deficiency in goods purchased or services rendered by any Authorised Merchants; and/or

(i) due to any act/omission beyond the reasonable control of BPSB.

19.2   Without limiting the generality of BPSB, its officers, employees, and/or its affiliates shall not be liable to the Customer or any third party authorised by or claiming through the Customer for:

(a) any claim for libel, slander, infringement of any intellectual property rights arising from the transmission and receipt of material in connection with the Services and any claims arising out of any act or omission on the Customer part in relation to the Services or any part thereof;

(b) any loss or damage caused to the Customer as a result of the suspension/ termination of the Services and the interruption/ loss of the Services or any part thereof from any cause;

(c) any loss, distortion or corruption of data arising from the use of the Services any unlawful or unauthorised access to the Customer’s CIDB Bayo Prepaid Card ’s data; and

(d) interruption or unavailability of the Services as a result of including but not limited to software issues, equipment failure or congestion in the affiliates’ network.


20   INDEMNITY

The Customer agrees to indemnify, hold harmless and defend BPSB and its affiliates against any loss and damage that may be the caused from or relating to:

(a) Breach of Terms & Conditions mentioned herein.

(b) Improper use of the BPSB Web Portal and/or BPSB Mobile App Services by Customer.

(c) Any claim made by third parties arising from issues relating to any failure, delay or interruption of the products and/or Services as provided by BPSB Web Portal and Mobile App Services due to error in the information provided by the Customer including misidentification recipient, incorrect account holder’s name and number.

(d) The use of products/BPSB Web Portal and BPSB Mobile App services in any manner which violates the Terms & Conditions or otherwise violates any laws, rules or regulations.


21   PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION

21.1  BPSB has to obtain personal information of the Customer in order to provide the Products and Services to the Customer.

21.2   BPSB will not sell or rent personal information to third-parties without the consent of the Customer.

21.3   BPSB will erase the Customer’s personal data which are no longer necessary for the fulfillment of the purposes for which they are to be used.

21.4   The Customer also have the right to ask BPSB to correct personal data which are considered as inaccurate by writing/calling to BPSB.


22   CONSENT TO DISCLOSURE OF INFORMATION

22.1   The Customer hereby warrants and undertakes that all personal information provided by the Customer to BPSB is true, accurate and complete.

22.2  The Customer hereby irrevocably authorises and consents to BPSB disclosure of any information or document relating to the Customer’s CIDB Bayo Prepaid Cards, Accounts, other particulars or affairs (financial or otherwise) or such other information as BPSB may at BPSB sole and absolute discretion deem fit to Bank Negara Malaysia and any other relevant authority having jurisdiction over BPSB and/or the authorised Merchant or related corporations and associates, and to such other party whomsoever and for such purposes as BPSB may at BPSB sole and absolute discretion, deem fit.

22.3   The Customer acknowledges and agrees that in order for BPSB to provide the Services and/or privileges of the CIDB Bayo Prepaid Card, the sharing, retrieval, updating and processing of the Customer personal data will occur between CIDB Bayo Prepaid Cards, BPSB affiliates and any third party in connection with the provision of the CIDB Bayo Prepaid Card and the Customer have consented to the same.

22.4   The Customer agrees that where the Customer’s written permission is required by law or otherwise for any disclosure by BPSB and any of BPSB officers, employees, contractors or service providers, the signing of the CIDB Bayo Prepaid Card registration form and/or the signing of the CIDB Bayo Prepaid Card and/or usage of the CIDB Bayo Prepaid Card shall constitute and be deemed to be sufficient written permission for such disclosure.

22.5   The Customer undertakes to hold BPSB harmless and keeps BPSB fully indemnified from and against all claims, losses, damages (including direct or indirect damages) or liability whatsoever and howsoever arising out of such disclosure of information by BPSB or any error, inaccuracy or misstatement of such information whether caused by BPSB or due to system or technical default or failure or otherwise.

23   CHECKING TRANSACTION RECORDS

23.1  The Transaction history (i.e., Customer Account Statement) comprising of a statement detailing the Customer’s account transaction, fees & charges, total account balance and all other important information shall be available online under Customer Account profile on the BPSB Web Portal and BPSB Mobile App.

23.2   The Customer is required to login his/her BPSB Account by using his/her own user ID and password to:

(a) View Transaction history; and/or

(b) Download and/or print Transaction history.

23.3   A hard copy of the Transaction history is available upon request via BPSB Web Portal and BPSB Mobile App or call to Customer Service. All issuance of hard copies is subject to service charges determined by BPSB.


24   ONLINE USE POLICY

24.1   Links to third party websites or information are provided for the Customer convenience only. If the Customer uses these links, the Customer will leave this Site and will be subjected to the terms contained on any such third party websites. BPSB is not responsible for the availability of any such third party websites. BPSB has not reviewed, is not responsible for, and accepts no liability in respect of, any information or opinion contained on any such third party websites.

24.2   BPSB web servers are protected by appropriate firewalls which will be kept up-to-date. However, as the security of ordinary email cannot be guaranteed, the Customer should not send to BPSB any email containing any Personal Data.

24.3  Due to the nature of the Internet, transactions conducted or email messages sent through this Site may be subject to interruption, transmission blackout, delayed transmission or incorrect data transmission. Under no circumstances shall BPSB be held liable for any

24.4  BPSB web servers may also collect data relating to Customer’s online session including the Customer’s IP address and/or domain name, the use of which is to provide aggregated, anonymous, statistical information on the server's usage so that BPSB may better meet the demands and expectations of browsers to BPSB website.

24.5   BPSB uses cookies to identify a computer and it often includes an anonymous unique identifier. Cookies are small bits of information that are automatically stored on a person's web browser in their computer that can be retrieved by this site. The information collected by cookies is anonymous aggregated research data and contains no name or address information or any information that will enable anyone to contact the Customer via telephone, email or any other means. Most browsers are initially set to accept cookies. If the Customer would so prefer, the Customer can set their browser to disable cookies. However, by disabling them, the Customer may not be able to take full advantage of BPSB’s website, including online services.

25   TRADEMARKS, LOGOS AND THE COPYRIGHT

25.1  The trademarks, logos and the copyright of the content or information on this Site are owned by the BPSB or other service providers authorising their use on this Site. These may not be used without the written permission of BPSB or the relevant intellectual property rights owner.

25.2   No part of this Site may be modified, reproduced, stored in a retrieval system, transmitted, copied, distributed, or used in any other way or for any purpose without the BPSB’s prior written consent.


26   CHANGE IN THE AGREEMENT

26.1  BPSB may at its absolute discretion amend, vary or delete any of the Terms and Conditions herein at any time and from time to time by giving a twenty-one (21) days’ notice.

26.2   Any such amendment shall be effective and binding on the Customer from the date specified in the notice which may be given to the Customer in any one of the following manners:

(a) by posting on BPSB Website;

(b) by display at BPSB’s premises;

(c) by electronic mail to the Customer last known electronic mail address in BPSB’s records;

(d) by ordinary post to the Customer last address in BPSB’s records;

(e) by short messaging system (SMS); or

(f) by notice to the Customer in any other manner as BPSB may deems fit, and the Customer shall be considered to have accepted the changes and agreed to such amendments if the Customer continues to keep or use the CIDB Bayo Prepaid Card thereafter.


27   NOTICE

27.1  All notices, requests and/or other communications to BPSB must be communicated to the following address:

Customer Service Department
Bayo Pay (M) Sdn Bhd
No. 72-3, Jalan PJU 5/22, Encorp Strand
Pusat Perdagangan Kota Damansara
Kota Damansara PJU5
47810 Petaling Jaya, Selangor
Tel. No. : 603 – 7621 5151
Fax No.: 603 – 7662 1264
E-mail : support@bayo.my

Bank Negara Malaysia
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (LINK)
Ground Floor, D Block
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
Contact Centre (BNM TELELINK)
Tel No. : 1-300-88-5465 (Foreign: 603 – 2174 1717)
Fax No. : 603 – 2174 1515
Email : bnmtelelink@bnm.gov.my

Ombudsman for Financial Services
Level 14, Main Block
Ground Floor, D Block
Menara Takaful Malaysia
No. 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur
Email: enquiry @ofs.org.my


28   SEVERABILITY OF PROVISIONS

If any of the provisions of this Terms and Conditions becomes or is determined to be invalid, illegal, or unenforceable in any respect under any law, rule or regulation, the remaining terms of this Terms and Conditions shall not be affected, and all other provisions of this Terms and Conditions will still be valid and enforceable.


29   GOVERNING LAW AND JURISDICTION

This Terms and Conditions shall be governed by and construed in accordance with the laws of Malaysia. The Customer consents and agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the Courts of Malaysia concerning all matters arising out of or in connection with the Customer’s use of the Card under this Terms and Conditions.

30   LANGUAGE

In the event of any inconsistencies between this Terms and Conditions and its translation in any other language, the English language version of these Terms and Conditions shall supersede and prevail over any other language.

31   MISCELLANEOUS

31.1   Failure or delay by BPSB to exercise any right, power or privilege shall not affect the Customer’s liability to BPSB nor shall any single or partial exercise of any right, power or privilege prevents BPSB from further exercising its right, power or privilege contained in these Terms and Conditions.

31.2   The obligation of the Customer shall be binding on the Customer’s legal representatives or successors in title.

31.3   In the event there is any uncertainty from these Terms and Conditions, such uncertainty shall be resolved by BPSB. BPSB’s decision of the meaning of any provision and where applicable, BPSB’s choice of the appropriate provision to be applied to a particular situation shall be final and binding on the Customer.

31.4   BPSB may at any time combine any or all the Customer’s Accounts with BPSB and/or set-off or transfer any sum standing to the credit of such accounts towards payment of all monies due.

32   FORCE MAJEURE

32.1   Without limiting the generality of any provision in these Terms and Conditions, BPSB shall not be liable for any failure to perform its obligations herein caused by any act of God, insurrection or civil disorder, military operations or act of terrorism, all national or local emergency, acts or omissions of government or any competent authority including but not limited, labour trouble or industrial disputes of any kind, fire, lightning, subsidence, explosion, floods, acts or omission of persons or bodies, pandemic (including but not limited to Covid-19 pandemic), outbreaks or any such breach, delay or failure arising from such pandemic or outbreak, for whom BPSB has no control over or any cause outside BPSB’s reasonable control.

32.3   The service may occasionally be affected by interference caused by objects beyond BPSB’s control such as buildings, underpasses and weather conditions, electromagnetic interference, equipment failure or congestion in Mobile Payment System. In the event if such interference, BPSB shall not be responsible for any inability to use or access the service, interruption, or disruption of the service.